Přihlášení Registrace Zaslat heslo
 

Co je to světelný zdroj?

Světelný zdroj je zdroj elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek zhruba 380 - 780 nm (360 - 800 nm), což je záření, které můžeme pozorovat lidským okem jako viditelné světlo. Zpravidla rozlišujeme světelné zdroje přírodní a zdroje umělé (člověkem vytvořené).

Světelné zdroje lze rozdělit na:

1. vlastní - Za vlastní zdroje označujeme taková tělesa nebo látky, v jejichž struktuře dochází ke vzniku světla. Za vlastní zdroj světla tedy můžeme považovat např. Slunce, žárovku, plamen atd.

2. nevlastní - Látky, které samy světlo nevytvářejí, ale pouze odráží a rozptylují dopadající světlo, se označují jako nevlastní zdroje. Mezi nevlastní zdroje lze zařadit např. Měsíc, mraky, všechny osvětlené předměty apod.
Tyto zdroje lze dále rozlišovat jako:
   reflektory - odražeče, neprůhledné, pro dané záření neprostupné
   refraktory - "ohýbače" / "lamače", čiré stínítka/matnice, poloprůhledné difuzéry.

Obrázek
Čárové spektrum vysokotlaké sodíkové výbojky: Modré a zelené proužky jsou emisní čáry rtuti, červené a oranžové pásy jsou emise sodíku.

Přírodní zdroje
K přírodním zdrojům patří například:

Kosmická tělesa
    Primární zdroje - Slunce, hvězdy: Zkutečně světlo vytvářejí.
    Sekundární zdroje - Měsíc: Pouze odráží světlo z jiných zdrojů, samy nesvítí.
Chemické reakce - oheň
Biologické zdroje
    Primární zdroje - luminiscence: světlušky, různí mořští živočichové, houby
    Sekundární zdroje - odrazy očí viditelné ve tmě nebo při záblesku: efekt červených očí nebo iridescence i obecně
Elektrické výboje - elektrický proud v plynech (oblouk, výboj, blesk)
Tektonické jevy - žhnoucí láva

Umělé zdroje
Nejznámější a nejrozšířenější umělé zdroje světla se rozdělují podle dalších hledisek. Jedno z nich je podstata vzniku světla. Rozeznáváme zdroje na principu teplotního záření (např. žárovky), záření elektrického výboje v plynech a parách kovů (zářivky, výbojky) anebo luminiscence (např. svítivé diody).

Obrázek
Spektrální křivka vyzářené energie v závislosti na vlnové délce u zářivky. Křivka má ostrá lokální maxima, na rozdíl od hladké křivky teplotního zdroje.

Mezi hlavní parametry, jenž se sledují u umělých světelných zdrojů patří: život světelného zdroje (udávaný v hodinách), hodnota světelného toku a jeho spektrální složení, svítivost a její prostorové rozložení, jas, teplota chromatičnosti Tc a index podání barev Ra. U umělých světelných zdrojů, jejichž činnost závisí na elektrické energii, pak také příkon, napětí, proud a především měrný výkon, což je podíl vyzařovaného světelného toku a příkonu (vyjadřuje se tedy v lm/W). Měrný výkon charakterizuje efektivnost přeměny energie elektrické na světelnou.

Teplotní zdroje světla
Největší a nejstarší skupinu tvoří zdroje teplotní, tzv. inkandescentní. Inkandescence je jev vyzařování světla, způsobeného tepelným buzením. V těchto zdrojích vzniká světlo jako jedna ze složek elektromagnetického záření vyvolaného vysokou teplotou povrchu nějakého tělesa. Patří sem oheň (svíčka, lampa), v němž září:
* rozžhavené částice (nejčastěji uhlíku),
* slabě i žhavé plyny.

Elektorinkandescence
Vzniká průchodem elektrického proudu pevnou vodivou látkou s vysokou teplotou tání např. platina, wolfram, atd. Pevná látka se rozžhaví na požadovanou teplotu, při které dochází k emisi viditelného záření.
Na tomto principu pracují klasické žárovky s wolframovým vláknem: V žárovkách svítí rozžhavené wolframové (u prvních žárovek uhlíkové) vlákno. V plynové lampě svítí žhavá tepelně odolná punčoška z jemné tkaniny ohřívaná málo svítivým plynovým plamenem.

Obrázek
Žárovka

Společnou vlastností teplotních zdrojů je:
* velmi nízká účinnost přeměny jiného druhu energie na světlo,
* velký podíl energie vyzářené v podobě tepla (hlavní část),
* spojité rozložení světla ve spektru podle fyzikální křivky teplotního zářiče,
* subjektivně příjemné vnímání světla lidským okem,
* závislost barvy světla na teplotě zářiče,
* závislost účinnosti zdroje na teplotě zářiče.

Chemické zdroje světla
Jsou založeny na luminiscenci. Obvykle se s nimi lze setkat ve formě trubic, sloužících pro nouzové osvětlení.

Elektrické zdroje světla s nespojitým spektrem
Na rozdíl od teplotních zdrojů zde vzniká světlo jinými mechanismy. Obvykle jde o proud fotonů jednotlivě vyzářených při návratu elektronů z nestabilních poloh ve vyšších hladinách do stabilní polohy v nižší hladině v elektronovém obalu nějakého atomu. Protože energie uvolňovaná vracejícími se elektrony je kvantovaná velikostí „skoku“ mezi hladinami, mají i energie fotonů nespojitý průběh, rozdělený do tzv. emisních spektrálních čar nebo pásů.
Spektrální křivka vyzářené energie v závislosti na vlnové délce u zářivky. Křivka má ostrá lokální maxima, na rozdíl od hladké křivky teplotního zdroje.
Čárové spektrum vysokotlaké sodíkové výbojky: Modré a zelené proužky jsou emisní čáry rtuti, červené a oranžové pásy jsou emise sodíku.
Vybuzeného stavu atomů s elektrony dočasně na vyšších hladinách než jsou obvykle se dosahuje procesem zvaným excitace. K excitaci dochází různými způsoby, například vysokou teplotou, silným elektrickým polem, nárazem částic nebo atomů s vysokou energií apod.

Obrázek
Ke zdrojům světla s nespojitým spektrem paří i lasery.

Barva světla popsaných zdrojů obvykle nebývá bílá. Podle polohy svítivých částí spektra má zdroj výraznou převažující barvu. Např. neonka, zvaná tak podle plynové náplně neonu (Ne) nebo podle barvy výboje doutnavka, svítí červeně.
Rtuťové výbojky a zářivky svítí převážně v neviditelné ultrafialové části spektra a pro získání viditelného světla je třeba použít optickou transformaci pomocí scenčních vrstev na vnitřní straně baňky či trubice.
Nízkotlaké sodíkové výbojky svítí převážně na žlutooranžových sodíkových (Na) čarách spektra.

Obrázek
Aditivní směšování tří základních barevných světel může v oku vyvolat dojem světla bílé barvy

Barva světla ze zdroje a její vnímání
Jak bylo řečeno výše, zdroj světla obvykle nevyzařuje rovnoměrně na všech vlnových délkách vnímaných lidským okem. Oko pak vnímá světlo ze zdroje ne jako bílé, ale barevné. Nejvýrazněji se zbarvení uplatňuje u zdrojů s nespojitým spektrem.

Při vnímání barvy světla se projevují dvě protichůdné schopnosti.

Jedním je pozvolná adaptace oka a jeho vyhodnocovacího orgánu (část mozku) na barvu světla. Projevuje se zde vůlí neovlivnitelná snaha upravit vnímání světla tak, aby převažující barva byla neutralizována a světlo se jevilo jako bílé. Je to jev známý např. z lyžařských či slunečních brýlí. Po nasazení barevného filtru na oči se nejprve vše jeví obarveno vlivem filtru, postupně pak výrazná barva mizí a člověk začíná vnímat svět kolem sebe v téměř přirozených barvách.

Druhým jevem je schopnost správného vnímání a rozlišování barevných odstínů, která je nutná pro celou řadu lidských činností (dopravní signály, práce malíře nebo grafika, výběr barvy látek a nití švadlenou).

Čím je barva světla méně neutrální, tj. nevyvážená ve prospěch jednoho převažujícího odstínu, tím obtížnější je správné rozlišení barevných odstínů pozorovaných předmětů odrážejících toto světlo. Krajním případem je jednobarevné, tzv. monochromatické světlo (viz monochromatické záření). Pozor, nezaměňovat pojmy monochromatický a černo-bílý.
Při osvětlení monochromatickým světlem nelze vůbec rozlišit barevné odstíny. V takovém případě oko rozlišuje pouze jasy a člověk pozná který předmět je světlejší a který je tmavší, nikoliv jakou barvu který má. Subjektivně je takové osvětlení nepříjemné a způsobuje zvýšenou únavu očí. Příkladem je osvětlení některými typy barevných výbojek pro technické účely. Podobně působí při vnímání i světlo červené lampy ve fotokomoře, které ale není čistě monochromatické.
Mohochromatické světlo má i své příznivé účinky. Umožňuje lidskému oku rozlišit jemnější detaily tvaru a jasu předmětů, protože při tomto druhu světla se neuplatňuje tzv. chromatická vada oční čočky, která jinak zhoršuje ostrost vidění.

Čistě monochromatické světlo vyzařuje laser. Jeho zvláštností je to, že jde současně o světlo polarizované a koherentní.

Vyrovnávání barvy světla při návrhu zdroje
Poměrně náročným úkolem konstruktéra světelného zdroje je dosáhnout alespoň velmi přibližně vyrovnaného světelného vjemu ve třech částech spektra vnímaného lidským okem, aby všechny tři typy očních čípků (červená-zelená-modrá) měly přiměřený světelný vjem a dávaly svému nositeli dojem nebarevného nebo jen málo barevného světla.
To se samozřejmě netýká zdrojů, u nichž je barevné světlo žádané. Sem patří různá výstražná světla, efektové osvětlení (diskotéky) nebo zvlástní technické a výtvarné účely (zpracování fotografie, fotochemie, fotoelektronika, přenos informací světlem atd.).

Snaha o neutrální bílé světlo vede k výběru
* zdrojů teplotních, které při dostatečně vysoké teplotě mají světlo blížící se neutrálnímu
* zdrojů kompenzovaných, které září v několika částech spektra a vyvolávají subjektivní dojem bílého světla.

Vyrovnání (kompenzace) se dosahuje např.
* vhodnou volbou luminoforů zářících na různých barvách (zářivka, rtuťová výbojka)
* použitím více současně zářících zdrojů (bíle svítící LED dioda, složená ze tří diod svítících červeně, zeleně a modře). Viz též obrázek vpravo.

Obrázek

Fotometrické modely zdrojů
Pro fotometrické účely se zavádí modely zdrojů světla.
Mezi nejdůležitější patří model bodového zdroje světla. V praxi lze za takový zdroj považovat plamen svíčky, vlákno žárovky nebo Slunce (v dostatečné vzdálenosti), tzn. takový zdroj světla, který je dostatečně malý a současně je pozorován z velké vzdálenosti.
Jiným často využívaným modelem je plošný světelný zdroj. O plošném zdroji hovoříme, tehdy, pokud jsou rozměry zdroje světla dostatečně velké vzhledem ke vzdálenosti pozorovatele, a nelze je tedy zanedbat. Příkladem může být Měsíc v úplňku.

V některých případech můžeme mluvit o prostorovém zdroji světla. Je např. o různé druhy průsvitných látek.
Za všesměrový označujeme takový zdroj světla, pokud se vysílané světelné záření šíří do všech směrů rovnoměrně.

Obrázek

Převzato z Wikipedie

Rychlé volby
NOVINKY
28.03.2019

Párty Novinky

Nová akční nabídka zvukové a světelné techniky
10.02.2019

HDT na ISE 2019

zůčastnili jsme se veletrhu v Amsterdamu.
08.02.2019

Vybíráme

ze Světa Zábavy.
01.02.2019

Svět Zábavy

Akční nabídka plná hudebních nástrojů!
31.01.2019

Veletrh ISE 2019

Vystavujeme na veletrhu ISE 2019 v Amsterdamu
Další novinky
Zobrazit NÁKUPNÍ KOŠÍK
Košík je prázdný
NOVINKY EMAILEM

Vložte kod z obrazku
Nové letáky


ShopCentrik - shop, eShop, e-shop, B2C, B2B

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary - Dalovice


LED obrazovky     Hudební nástroje Stagg     Profesionální zvuková technika     Světelná a zvuková technika
Zábavní technika      Software pro ovládání světelného parku       Hudební nástroje Dimavery       Omnitronic
Hudební nástroje      Zvuková technika      DJ technika      Profesionální reproboxy Verse
      Digitální pianino
Reprosoustavy a reproduktory      Zesilovače       Quad Lock       Klávesové nástroje      Sluchátka       Kytara
Kombo      Přehrávače       Mikrofon       Gramofon       Rack       Kabel       Case a kufry       Konektor      Tower
Stroboskop a strobe      LED efekty     Scaner      Moving head      Laser      Reflektor     PAR      Lampa a zdroj
SMD LED    DJ mix     Bubny a bicí nástroje    Touring a stage    Výrobník a esence     Housle a viola     Bubble
UV     Hudba a nástroje     Stativ a naviják      Dechy a dechové nástroje      Futurelight      Eurolite       Saxofon
 Květiny a květináče   Vánoční dekorace    Stojan a stojany    Literatura noty písničky   ALU Deco Truss Lock

Citronic    eLite    Antari    Software     Medeli     Remo    Stagg     Rey    Technics    Shure    Pioneer    Philips
Velkoplošná LED obrazovka       LED mantinel      Světelné LED pásky       Servis LED obrazovek       PixelWall

FB Hurrican K.Vary      8.HDT Cup 2014     Sportík KV 2014     Dárky pro děti      Vánoční dárky

statistics NetDirect